Uniwersytet Otwarty POKOLENIA – Ambasador projektu Natura na pokolenia

W Warszawie i w okolicach ambasadorem projektu „Natura na pokolenia” jest od lat zaprzyjaźniony z Fundacją Uniwersytet Otwarty POKOLENIA z Podkowy Leśnej.

Uniwersytet Otwarty POKOLENIA w Podkowie Leśnej został założony w roku 2006 przez dwa stowarzyszenia: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna oraz Związek Podkowian.

Po 5 latach organy założycielskie zadecydowały o przekazaniu Uniwersytetu pod skrzydła Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. CKiIO stara się kontynuować działania i wypracowane metody, nie stroniąc od otwierania się na rzeczy nowe.

Liczba słuchaczy wynosi około 100 osób. Podstawową formą działalności są wykłady z różnych dziedzin, odbywające się raz w tygodniu (poza przerwą semestralną i wakacjami), czasami poza siedzibą uniwersytetu np. w Muzeach. Dużym powodzeniem cieszy się Klub Podróżnika (spotkania raz w miesiącu), w którym podróżnicy (często sami słuchacze) prezentują różne kraje i regiony świata, które odwiedzili.

W każdym semestrze organizujemy 1-2 wycieczki, przeważnie jednodniowe.

Poza tym działają liczne sekcje, kluby, grupy twórcze.

Szczególnie aktywnie i z sukcesem działa Teatr Otwarty dający około dwóch premier rocznie. Sztuki cieszą się wielkim powodzeniem, zawsze jest komplet na widowni, a liczba osób zainteresowanych  udziałem w przedstawieniach jest coraz większa.

O formę fizyczną słuchacze mogą zadbać na spacerach z kijkami nordic walking oraz na zajęciach gimnastycznych i tanecznych.

Na chętnych czeka Klub Brydżowy oraz Ogrodowy.

Zajęcia językowe („angielski przy herbacie”) i plastyczne dopełniają ofertę.

Dzięki współpracy z lokalnymi Stowarzyszeniami mamy możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach. W ramach projektu „Lasy dla wszystkich, wszyscy dla lasów” Grundtviga, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” mieliśmy okazję wysłuchać ciekawych wykładów dot. ekologii oraz wziąć udział w wycieczkach dot. tematyki leśnej. Od lat jesteśmy partnerem w wielu projektach realizowanych przez Fundację Ziemia i Ludzie.

Słuchacze Uniwersytetu są mieszkańcami miasta ogrodu Podkowa Leśna (bądź okolic). Narzuca to odpowiednie standardy, jeżeli chodzi o wiedzę i praktykę ekologiczną. Każdy z projektów poświęconych bioróżnorodności i środowisku uwrażliwia nas na tę problematykę. Stajemy się także aktywnymi „rzecznikami” natury w swoich środowiskach rodzinnych i kręgach przyjacielskich.

Przygotowała:

Barbara Potkańska – koordynatorka

Styczeń 2019