UTW Iława – Ambasador projektu Natura na pokolenia

Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku w Iławie powstało w 2006 r. a od 2009 r. posiada także status organizacji pożytku publicznego. Jest stowarzyszeniem, którego działalność nie jest nastawiona na zysk i jest oparta na pracy społecznej swoich członków. Skupia osoby starsze, mające ukończone 55 lat, z terenu miasta Iława a także i z całego powiatu iławskiego.

 

Celem stowarzyszenia jest:

 • kształcenie ustawiczne ludzi starszych,
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności osób, które przestały być aktywne zawodowo,
 • aktywizacja intelektualna i fizyczna ludzi w złotym wieku,
 • propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • poprawa, jakości życia osób starszych.

Cele te okazały się przysłowiowym „strzałem w 10” – stowarzyszenie UTW działa prężnie i rozwija się liczebnie i tak np. na początku 2017 roku  miało 238 członków,  zaś na koniec 2018 roku było nas 293 Słuchaczy.

Dominują kobiety – ponad 88%.

Przeważają osoby w przedziale wiekowym    61-75 lat    –  80%.

Jeżeli chodzi o wykształcenie to wygląda to następująco:

 • osoby z wykształceniem wyższym – 31%
 • osoby ze średnim wykształceniem – 60 %
 • osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym – 9%.

Zajęcia na UTW w Iławie

Stowarzyszenie UTW realizuje swoje cele poprzez organizację wykładów, zajęć kulturalnych i fizycznych, spotkań, występów dla wspólnot lokalnych, organizację wspólnych wyjazdów do teatrów, oper, filharmonii, wycieczek krajowych i zagranicznych, udział w imprezach innych UTW i stowarzyszeń. 

Jeżeli chodzi o wykłady to stały się one normą i odbywają się raz w tygodniu w czwartki.

W roku akademickim 2017/2018 odbyło się 30 wykładów min. o tematyce przyrodniczej (4), zdrowotnej ( 5), społecznej (3), bezpieczeństwa osób starszych (2), historycznej (1), malarstwa (2), kulturalnej (2). Wykłady przeprowadzone były nieodpłatnie. Odbyły się też wykłady połączone z występami naszego chóru, grupy teatralnej i sekcji „żywego słowa” – np. rozpoczęcie i zakończenie roku akademickiego, Dzień Kobiet, wigilia, piknik integracyjny. Frekwencja na wykładach to średnio około 120 słuchaczy.

W ramach umowy o współpracy podpisanej z Uniwersytetem WM w Olsztynie uczestniczyliśmy (bez ponoszenia kosztów) w projekcie „ Uniwersytet WM otwiera bramy wiedzy dla Uniwersytetów III wieku”. Odbyły się  4 wykłady prowadzone przez kadrę naukową Uniwersytetu WM oraz 3 warsztaty na uczelni w Kortowie. 

W ramach współpracy z Parkiem Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego skorzystaliśmy   z nieodpłatnej wycieczki szlakiem grodzisk pruskich.

W stowarzyszeniu działają następujące sekcje:

 • chór VIVAT,
 • grupa teatralna ARLEKIN,
 • sekcja „żywego słowa”,
 • sekcja rękodzieła artystycznego,
 • sekcja czytelnicza,
 • sekcja brydżowa,
 • nauki pracy na komputerze 4 gr.,
 • nauki j.angielskiego 5 gr.,
 • nauki j. niemieckiego 1 ,
 • gimnastyki ogólnej 3 gr.
 • gimnastyki rehabilitacyjnej na basenie 1 gr.

Zajęcia w sekcjach i grupach odbywają się raz w tygodniu.

Więcej o naszych Sekcjach

Chór, grupa teatralna oraz sekcja „ żywego słowa” prezentują swoją działalność również poza stowarzyszeniem, występując dla mieszkańców Iławy i nie tylko.

 • Chór VIVAT prowadzony przez Alicję Szymańską przy akompaniamencie Wojciecha Szymańskiego w roku 2018 koncertował na VII Przeglądzie Chórów UTW warmińsko-mazurskiego, śpiewając kolędy w Kościele Przemienienia Pańskiego w Iławie oraz w kinie Pasja, na otwarciu Centrum Inicjatyw Lokalnych na ul. Wiejskiej, na Koncercie 100-lecia Niepodległości w kinie Pasja, w widowisku Bożonarodzeniowym „ Bracia patrzcie jeno” w kinie Pasja, na rozpoczęciu i zakończeniu roku akademickiego UTW  oraz na wieczerzy wigilijnej UTW. W chórze śpiewa 35 osób. Liderem jest Barbara Sufranek.
 • Grupa teatralna ARLEKIN działa od 2012 r. aktualnie liczy 13 osób. Liderem jest Teresa Georges. W ubiegłym roku występowała na Festiwalu Kulturalnym w Lidzbarku Warmińskim, w Nowym Mieście Lubawskim oraz  w Wąbrzeźnie na zaproszenie tamtejszych UTW, w Tynwałdzie, w stowarzyszeniu Promyk w Iławie, w MOPS Iława oraz dla naszych słuchaczy. Uczestniczyła w VII Przeglądzie Chórów oraz w widowisku Bożonarodzeniowym „ Bracia patrzcie jeno” w kinie Pasja. W swoim repertuarze ma szereg sztuk, jak: „ Swaty”, „Krzesło”, „ Ogniska czar” czy też „ Za czym kolejka ta stoi…..”.
 • Sekcja „ żywego słowa” liczy 12 osób. Liderem jest Urszula Ziemińska. W roku 2018 w oparciu o scenariusze opracowane przez członkinie sekcji przygotowała szereg spektakli poetyckich na Dzień Kobiet, Dzień Matki, Wieczór poezji patriotycznej na Dzień Niepodległości, Wieczór wigilijny, Wieczornicę twórczości Marii Zientary–Malewskiej czy Andrzeja Waligórskiego. Po nawiązaniu współpracy ze stowarzyszeniem Promyk w Iławie wielokrotnie bo 11 razy wystąpiła  z różnorodną tematyką w jego siedzibie. Przedstawiała swoje spektakle w MOPS Iława, dla stowarzyszenia Amazonki, stowarzyszenia Przystań, na spotkaniu mikołajkowym dla dzieci  w ośrodku przy ul. Chełmińskiej. Prezentowała się też na spotkaniach swojego UTW na Dzień Kobiet, Wieczornicy 100-lecia Niepodległości, wieczerzy wigilijnej. Brała udział w VII Przeglądzie Chórów oraz w widowisku „ Bracia patrzcie jeno” w kinie Pasja.
 • Sekcja rękodzieła artystycznego zajmuje się nauką oraz wykonywaniem biżuterii, ozdób świątecznych, robótek ręcznych, przygotowuje scenografię na imprezy naszego UTW, np. na Przeglądy Chórów czy ostatnio na widowisko „ Bracia Patrzcie jeno”. Swoje prace przedstawia na kiermaszach bądź przed naszymi wykładami. Kilkakrotnie pracami tej sekcji obdarowaliśmy wykładowców, którzy prowadzili wykłady nieodpłatnie. W sekcji działa 10 osób. Liderem jest Mirosława Płotkowska.

Pod patronatem naszego stowarzyszenia członkowie uczestniczyli w 2018 r. w wycieczkach do Bułgarii i  Szwajcarii,  we wczasach rehabilitacyjno-wypoczynkowych w Pogorzelicy i Władysławowie .

W  roku 2018 członkowie naszego UTW 15 razy wyjeżdżali na spektakle do teatrów w Gdyni, Elblągu, Olsztynie, opery w Bydgoszczy i Filharmonii w Olsztynie. Organizacją spektakli zajmowała się pani Urszula Ziemińska, która od wielu lat organizuje tego typu wyjazdy.

Nasi członkowie brali też udział w imprezach organizowanych przez inne UTW – jak Senioriada w Ostródzie, Festiwal Kultury w Lidzbarku Warmińskim, spotkania UTW w Kołobrzegu, seminarium ochrony przyrody w Warszawie, w VI Ogólnopolskim Marszu „nordic walking” UTW z Wejherowa, aczkolwiek korespondencyjnie bo w Iławie. 

Organizacja UTW w Iławie

Głównym źródłem finansowania działalności UTW w Iławie są składki członkowskie, następnie są to dofinansowania od samorządów wynikające z realizacji projektów, które wykonuje UTW wygrywając konkursy na zadania publiczne ogłaszane przez te samorządy. Uzupełnieniem są odpisy 1% podatku dochodowego, jako że jesteśmy organizacją pożytku publicznego. 

Bardzo ważna jest dla naszego UTW możliwość nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica z  Płocka w Iławie przy ul. Kościuszki 18. Tu bowiem  znajduje się siedziba władz UTW, tu odbywa się większość zajęć oraz wykłady.

Dobrze układa się też współpraca ze Szkołą Muzyczną w Iławie, gdzie odbywają się próby chóru, a młodzież z tej szkoły uświetnia swoimi występami nasze uroczystości.

W marcu 2018 r. wybrany został całkowicie nowy zarząd Stowarzyszenia UTW w Iławie w składzie:

 • Ryszard Ławrynowicz – prezes,
 • Elżbieta Dzierzęcka – wiceprezes,
 • Grażyna Lessman  – skarbnik,
 • Danuta Telej  – sekretarz,
 • Elżbieta Kowalczyk  – członek.

Mając wysoko postawioną poprzeczkę, musieliśmy ostro zabrać się do pracy. Wykłady, zajęcia idą normalnym rytmem, wszystkie zamierzenia poprzedniego zarządu na rok 2018 zostały zrealizowane i to z nawiązką (piknik w Gardzieniu, zabawa kończąca rok akademicki, wycieczka szlakiem grodzisk pruskich itp.). Na rok 2019 zaplanowane są kolejne wycieczki i turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, w przygotowaniu jest Dzień Kobiet, trwają również kolejne wyjazdy do teatrów.

Iława, dnia 11.02.2019 r.                 
Ryszard Ławrynowicz – prezes