O Projekcie

Piękna przyroda jest nieodłączną częścią lokalnego dziedzictwa i powodem do dumy społeczności lokalnych. Chrońmy przyrodę w interesie swoim i swoich najbliższych: chcemy przecież żyć w otoczeniu harmonijnego krajobrazu i bogatego w gatunki zróżnicowanego, czystego środowiska przyrodniczego. Projekt Natura na pokolenia angażuje społeczności lokalne w ochronę przyrody na obszarach cennych przyrodniczo w ich najbliższym sąsiedztwie.

 

Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Natura na pokolenia – międzypokoleniowy program edukacji ekologicznej mieszkańców obszarów chronionych w województwach: śląskim, mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2018r. – kwiecień 2020r.

Wartość projektu: 968 900 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 811 835 zł

Rezultaty projektu: 1 kampania informacyjno-edukacyjna związana z edukacją ekologiczną, 44 550 osób – zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych.

 

Dlaczego realizujemy projekt „Natura na pokolenia”?

Podstawą akceptacji obszarów chronionych przez społeczeństwo powinno przekonanie o potrzebie ochrony przyrody oparte na wiedzy o obszarach chronionych i celach ich tworzenia, zaś na ogół poziom tej wiedzy jest niski. Nadal brakuje zrozumienia, że walory przyrodnicze są nieodłączną częścią lokalnego dziedzictwa i powodem do dumy społeczności lokalnych. Bogata przyroda i niezniszczony krajobraz sprzyjają zdrowiu mieszkańców, przyciągają turystów i generują zyski. Najwyższy czas, żeby zaangażować społeczności lokalne w ochronę przyrody na obszarach w sąsiedztwie, innymi słowy – w powstrzymywanie utraty różnorodności biologicznej.

Poszerzanie wiedzy i świadomości w zakresie ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów przyrody – to współczesne „być albo nie być”.

Społeczności lokalne powinny przyswoić sobie wiedzę na temat:

 • dlaczego w ogóle chronimy przyrodę,
 • dlaczego (w jakim celu) utworzono konkretne obszary chronione,
 • jakie korzyści wiążą się z istnieniem obszaru chronionego w sąsiedztwie,
 • dlaczego ochrona przyrody nie będzie skuteczna bez współdziałania lub choćby akceptacji przez społeczności lokalne i nie może się odbywać wbrew ich oczekiwaniom.

W aspekcie aspekt lokalnym ogromne znaczenie ma idea „działań osobistych” – motywowanie do poznania i docenienia najważniejszych wartości lokalnej przyrody. Każdy może wziąć udział w działaniach na rzecz jej ochrony. Samodzielna obserwacja i ciekawość poznawcza ukierunkowana na  wartości lokalnego środowiska przyrodniczego. Niebagatelne znaczenie ma planowanie działań długodystansowych na rzecz ochrony wartości lokalnej przyrody.

 

Cel projektu

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszarów chronionych nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.

 

Grupa docelowa projektu

Głównymi grupami docelowymi projektu są przedstawiciele dwóch pokoleń społeczności lokalnych:

 • seniorzy, osoby w wieku 60+, w szczególności słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 • młodzież szkolna – ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Ponadto projekt dotrze do:

 • ogółu społeczności lokalnych na wybranych obszarach chronionych,
 • organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu oraz innych grup interesariuszy,

 

Założenia projektu

W ramach 10 kompleksów takich obszarów przygotowaliśmy szereg działań edukacyjnych pod wspólnym hasłem „Natura na pokolenia”. Hasło to odzwierciedla zarówno cel projektu, jakim jest ochroną obszarów cennych przyrodniczo i bogactwa bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń. Jest to też nawiązanie do głównych grup docelowych: seniorów oraz dzieci i młodzieży. W 10 lokalizacjach współpracować będziemy z 10 Uniwersytetami Trzeciego Wieku i ich lokalnymi partnerami.

Podstawą działań edukacyjnych projektu ma być uzmysłowienie osobistych korzyści z ochrony przyrody, zmiana negatywnych postaw ekologicznych oraz negatywnego postrzegania obszarów chronionych. Głównym założeniem projektu jest międzypokoleniowość oraz partnerstwo z jego uczestnikami, podejście praktyczne i interaktywne, a nie bierny odbiór wiedzy. Stąd odpowiadająca potrzebom informacyjnym odbiorców logika projektu, kierująca od ogółu do szczegółu.

W ramach projektu przeprowadzimy:

 • Seminarium inauguracyjne dla partnerów projektu z 10 obszarów chronionych
 • Międzypokoleniowe wykłady organizowane na Uniwersytetach Trzeciego Wieku
 • Międzypokoleniowe warsztaty problemowe
 • Międzypokoleniowe warsztaty terenowe
 • Stoiska na imprezach lokalnych
 • Konkurs wiedzy o formach ochrony przyrody
 • Konkurs fotograficzno-plastyczny

Przygotujemy szereg materiałów edukacyjno – informacyjnych:

 • Publikację książkowa – najpełniejsze i uniwersalne źródło wiedzy o problematyce obszarów chronionych
 • Przewodniki lokalne z grą terenową
 • Strona www projektu

 

Partnerskie UTW

 • Akademia Seniora w Bielsku Białej
 • Uniwersytet Otwarty Pokolenia Podkowa Leśna
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach
 • Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie
 • Stęszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Uniwersytet Ludzi Ciekawych Świata Śrem
 • Choczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Iławie
 • Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Patronat Merytoryczny

 • Instytut Ochrony Środowiska PIB
 • Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
 • Wydział Biologii Uniwersytetu i. Adama Mickiewicza w Poznaniu