Źródła i linki

Polecane linki

 

 

Polecana literatura

W nawiasach podano linki do publikacji dostępnych w formie elektronicznej

 

 • Barańska K., Chmielewski P., Cwener A., Pluciński P., Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2013.
 • Batorczak A. i in. O ociepleniu klimatu na chłodno. Poradnik klimatyczny dla Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Fundacja Ziemia i Ludzie, Warszawa 2014.
 • Bernacka A., Jermaczek A., Kierus M., Ruszlewicz A.Uspołecznione planowanie ochrony przyrody na obszarach sieci Natura 2000. Przewodnik powarsztatowy powstały w oparciu o doświadczenia projektu „Budowanie partnerstwa międzysektorowego w planowaniu ochrony przyrody – modelowe wdrożenie działań na przyszłych obszarach sieci Natura 2000” Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2004.
 • Biebrzański Parki Narodowy. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec 2003.
 • Bioróżnorodność w praktyce, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa 2012 (http://www.ckps.lasy.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=e23cb7b7-0d94-4423-9f10-d78d57635cb4&groupId=17417482).
 • Borówka R. i in., Przyroda Pomorza Zachodniego, Oficyna In Plus, Szczecin 2002.
 • Brennek M., Mam prawo wiedzieć i działać. Podręcznik Seniora – lidera lokalnych inicjatyw ekologicznych,  Fundacja Ziemia i Ludzie, Warszawa 2015.
 • Campos Fernandez de Pierola S. i in., Natura 2000 i społeczeństwo. Instrumenty komunikacji społecznej w zarządzaniu Siecią Natura 2000, GDOŚ, Warszawa 2009 (https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5064/Natura_2000_i_spoleczenstwo.pdf).
 • Chylarecki P. i in. Trendy liczebności ptaków w Polsce. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2018.
 • Cichocki Z. i in., Prawne i społeczno-gospodarcze uwarunkowania ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, SGGW, Warszawa 2013.
 • Gil-Mastalerczyk J., Ochrona krajobrazu w kontekście planowania przestrzennego (na szczeblu lokalnym), „Mazowsze Studia Regionalne”, nr 18/2016, ss. 13–25.
 • Grzywacz A., Las tętniący życiem, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2010.
 • Harabin Z., Wrona A., Rąkowski G., Tak i nie dla turystyki w parkach narodowych. W: Turystyka w parkach narodowych. Materiały IV Krajowej Konferencji „Ochrona Przyrody a turystyka”. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów 2000, ss. 17–28.
 • Hartknoch C., Alt- und neues Preussen, Frankfurt und Leipzig 1684.
 • Jabłońska E., Dzierża P., Górski M., Sobociński W., Torfowiska z bliska – czyli co ciekawego kryje moja okolica. Materiały pomocnicze do projektu edukacyjnego „Ekologia torfowisk i ochrona przyrody terenów podmokłych”, red. E. Jabłońska i P. Dzierża (http://bagna.pl/images/artykuly_gfx/torfowiska_z_bliska.pdf).
 • Jarosz M., Ochrona zwierząt w Polsce na przestrzeni dziejów, „Wiadomości Zootechniczne”, r. LIV (2016), 3, ss. 110–118.
 • Jermaczek-Sitak M., Mokre, rzadkie i ginące, o zagrożonych ekosystemach hydrogenicznych Część II. Łąki i pastwiska, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź  (http://www.woda.edu.pl/artykuly/laki).
 • Kalinowska A., Ekologia – wybór na nowe stulecie, Agencja Wyd. A. Grzegorczyk, Warszawa 2003.
 • Kalinowska A. Batorczak A., Bioróżnorodność to także my. Do poczytania wspólnie z wnukami/Dla słusznego wieku w młodości ducha, Fundacja Ziemia i Ludzie, Warszawa 2015.
 • Kalinowska A. Batorczak A., Przyszłość, jakiej chcemy dla naszych wnuków. O zrównoważonym rozwoju dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Fundacja Ziemia i Ludzie, Warszawa 2012.
 • Karcow G., Biełowieżskaja Puszcza 1382–1902, St. Pietierburg 1903.
 • Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, red. J. Warszyńska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995.
 • Kędziora A. Karg J., Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej, „Nauka” nr 4/2010, s. 107–114 (http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_410_14_Kedziora.pdf).
 • Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Programem działań, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003.
 • Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, t. 5, red. J. Herbich, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004 (http://natura2000.gdos.gov.pl/tom-5).
 • Łąkarstwo, red. M. Rogalski, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2004.
 • Matuszkiewicz W., Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, t. 3, red. J. Herbich, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004 (http://natura2000.gdos.gov.pl/tom-3).
 • Na spotkanie różnorodności biologicznej. Szkolne obserwacje drzew – poradnik nauczyciela, red. A. Batorczak i A. Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, UW, Warszawa 2010 (http://ucbs.uw.edu.pl/wp-content/uploads/Poradnik-Na-spotkanie-r%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9Bci-biologicznej.-Szkolne-obserwacje-drzew.-Projekt-Beagle-z-2010.pdf).
 • Nawara Z. Rośliny łąkowe. Flora Polski. Multico, Warszawa 2006.
 • Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody – Niezbędnik Urzędnika, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2012.
 • Nie znikaj. Materiały dla nauczycieli, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź 2011 (http://www.bioroznorodnosc.edu.pl/documents/scenariusze_web.pdf).
 • Pawlaczyk P., Jermaczek A., Poradnik lokalnej ochrony przyrody, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2008 (http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/poradnik_lokalnej_ochrony_przyrody.pdf).
 • Pawlaczyk P., Wołejko L., Jermaczek A., Stańko R., Poradnik ochrony mokradeł, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2001.
 • Pawłowska K., Staniewska A., Konopacki J., Udział społeczeństwa w ochronie zarządzaniu i planowaniu krajobrazu – podręcznik dobrych praktyk, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, GDOŚ Warszawa – Kraków 2012.
 • Ochrona europejskiej przyrody: Ucząc się z LIFE. Najlepsze praktyki w ochronie przyrody, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2009.
 • Ochrona różnorodności biologicznej gwarancją zachowania bogactwa Ziemi i kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa, red. B. Kornatowska G. Rąkowski, J. Sienkiewicz, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017 (http://ucbs.uw.edu.pl/wp-content/uploads/Ochrona-r%C3%B3%C5%BCnorodnoci-materia%C5%82y-konferencyjne1.pdf).
 • Pawłowska K., Staniewska A., Konopacki J., Udział społeczeństwa w ochronie zarządzaniu i planowaniu krajobrazu – podręcznik dobrych praktyk, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.
 • Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza, red. S. Radwan, Wydawnictwo Morpol, Lublin 2002.
 • Polska przyroda – dar i obowiązek, red. A. Kalinowska, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Wiedza, Warszawa 2012.
 • Przy wspólnym stole, czyli praktyczna komunikacja społeczna w ochronie przyrody, red. M. Miazga, Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią, Warszawa 2002.
 • Przyroda – Obywatele – Rozwój (seria broszur), Fundacja Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2015 (http://natura2000.org.pl/publikacje/seria-broszur-przyroda-obywatele-rozwoj).
 • Radziejowski J., Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości, Wszechnica Polska, Warszawa 2010.
 • Radziejowski J., Walczak M., Kamieniecki K., Ochrona gór polskich, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1998.
 • Raj A., Karkonoski Park Narodowy,
 • Rąkowski G., Parki narodowe w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2009.
 • Rąkowski G.: Przyrodnicze i kulturowe walory Puszczy Białowieskiej. Ochr. Środ. i Zas. Nat., 2010, 42: 274–283.
 • Rąkowski G., Turystyka jako forma zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrody – szanse i zagrożenia, w: Turystyka na obszarze Zielonych Płuc Polski. Szanse i zagrożenia, red. G. Rąkowski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Białystok 2002, ss.: 7–14.
 • Rąkowski G., Turystyka na obszarach objętych siecią ECONET–PL. W: Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET–Polska. Red. A. Liro. Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1998, ss. 199–223.
 • Rąkowski G. i in. Parki krajobrazowe w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2004.
 • Rąkowski G. i in., Rezerwaty przyrody w Polsce Północnej, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2005.
 • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M., Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2006.
 • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M., Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2007.
 • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M., Obszary Natura 2000 w Polsce I–III, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2010–2013.
 • Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach. Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska, red. A. Kalinowska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Warszawa 2011.
 • Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, t. 1, red. J. Herbich, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004 (http://natura2000.gdos.gov.pl/tom-1).
 • Słownik botaniczny, red. A. Szweykowska i J. Szweykowski,Wiedza Powszechna, Warszawa 2003.
 • Sygnały EEA 2011. Różnorodność biologiczna, zmiany klimatu i ty, Europejska Agencja Środowiska, Luksemburg 2010.
 • Tomiałojć L., Stawarczyk T. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany, PTPP „pro Natura”, Wrocław 2003.
 • Uspołecznione planowanie ochrony przyrody na obszarach Natura 2000. Przewodnik powarsztatowy, red. A. Bernacka i in., Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2004.
 • W dziką stronę. Rozmowy o edukacji w przyrodzie, red. A. Gaszyńska, G. Świderek, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź 2016 (http://www.eko.edu.pl/pliki/w-dzika-strone.pdf).
 • Walczak M. i in., Obszary chronione w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2001.
 • Wartość. Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów, red. K. Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014.
 • Weiner J., Czy niszczenie różnorodności biologicznej stanowi zagrożenie cywilizacyjne?, „Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych”, t. 4, Kraków 2001, ss. 7–20 (http://www.eko.uj.edu.pl/weiner/artykuly_www/komzagr2001.pdf).
 • Wilson E.O., Różnorodność życia, PIW, Warszawa 1999.
 • Winnicki T., Zemanek B., Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Dolne 2003.
 • Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, t. 2, red. J. Herbich, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004 (http://natura2000.gdos.gov.pl/tom-2).
 • Współczesne wyzwania ochrony przyrody a zrównoważony rozwój, red. W. Lenart, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Wiedza, Warszawa 2012.
 • Wysocki C., Sikorski P., Zbiorowiska trawiaste, ziołorośla. W: Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu, SGGW, Warszawa 2009.
 • Żarska B., Ochrona krajobrazu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.